Show ITSY BITSY, Friday, September 27, 2019, 8:00 PM, Saal 1 OV