Das Kapital im 21. Jahrhundert
Duration
FSK
12
Genre
Dokumentarfilm