Tian Peng

Tian Peng

Schauspieler:in

Über

  • GeburtsortTsingtao, China

Galerie

Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> Ancient painter that is no longer alive. - <a rel="nofollow" class="external free" href="http://tw.group.knowledge.yahoo.com/3344-888/article/view?aid=1218">http://tw.group.knowledge.yahoo.com/3344-888/article/view?aid=1218</a>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:BrockF5" title="User:BrockF5">Rico Shen</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> Wenli Tian, Min Li, Huiyuan Guo, Wenjun Peng, Xiaofeng Xue, Yifan Hu, Yang Liu, Yazhou Zhao, Xiaoming Fang, Kai Wang, Xiuting Li, Yufeng Tong, Michael A. Conlon, Wei Wu, Fazheng Ren &amp; Zhongzhou Chen - Architecture of the native major royal jelly protein 1 oligomer. Nature Communicationsvolume 9, Article number: 3373 (2018) <a rel="nofollow" class="external free" href="https://doi.org/10.1038/s41467-018-05619-1">https://doi.org/10.1038/s41467-018-05619-1</a>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> The original uploader was <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/zh:User:%E5%B0%8F%E7%82%BA" class="extiw" title="w:zh:User:小為">小為</a> at <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/zh:" class="extiw" title="w:zh:">Chinese Wikipedia</a>. - Transferred from <span class="plainlinks"><a class="external text" href="https://zh.wikipedia.org">zh.wikipedia</a></span> to Commons by <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Shizhao" title="User:Shizhao">Shizhao</a> using <a href="https://iw.toolforge.org/commonshelper/" class="extiw" title="toollabs:commonshelper/">CommonsHelper</a>.
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> 侯波 - <a rel="nofollow" class="external free" href="http://l4065171.blog.163.com/blog/static/1378632172013101715252989/">http://l4065171.blog.163.com/blog/static/1378632172013101715252989/</a>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> Peng Chang, Tian Hu, Li Wang, Sen Chang, Tianjing Wang, Yueshe Wang - Peng Chang et. al. "Numerical Simulation on Structure Optimization of Liquid-Gas Cylindrical Cyclone Separator", International Journal of Chemical Engineering <a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1155/2016/3187631">doi:10.1155/2016/3187631</a>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Almostred" title="User:Almostred">Almostred</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Almostred" title="User:Almostred">Almostred</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Almostred" title="User:Almostred">Almostred</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Almostred" title="User:Almostred">Almostred</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Tian Peng
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Almostred" title="User:Almostred">Almostred</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>